IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler ten dienste van de gemeentelijke overheid

Sociale zekerheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de naleving van de bijstandswet, en het toekennen en uitkeren van een reeks toelagen.  Door het inzetten van SPSS Modeler worden alle inwoners in de gemeente gelijk behandeld, wat ertoe leidt dat de analytische resultaten transparant en traceerbaar zijn.  Aan de ene kant kan de rechtmatigheid van een verkregen dienst worden verbeterd. Aan de andere kant kunnen bewoners worden gevonden, die juist de uitkering hard nodig hebben, zonder dat ze weten dat ze hier recht op hebben.

Verkeer en Milieu

Door analyse en voorspellen met IBM SPSS Modeler van de CO2 niveaus en andere luchtvervuiling, kan eerder worden gedetecteerd en met preventief beleid verdere vervuiling voorkomen worden.

Vitaliteit van wijken

De vitaliteit van een wijk wordt bepaald door haar bewoners. Zijn er voorzieningen aanwezig, zoals sportverenigingen, maar ook een huisartsenpost, een politiepost, en een levendige ouderensociëteit.  De kwaliteit van wonen wordt bepaald door o.a. of er voldoende groen aanwezig is,  er relatief weinig verhuizingen zijn, en zelfredzaamheid wordt alleen mogelijk als ook vrijwilligers zich voldoende inzetten  in de wijken. Men wil zich betrokken voelen.  Met IBM SPSS Modeler wordt de vitaliteit van de wijken en dorpen in kaart gebracht. Het beleid wordt hiermee ondersteund, door bijvoorbeeld de hoogte van de subsidies voor activiteiten van verenigingen in stand te houden of anders juist te verhogen; met IBM SPSS Modeler kunnen dergelijke resultaten numeriek worden onderbouwd.

Veiligheidsregio, GGD’s, politie en brandweer

Het gevoel van veiligheid is belangrijk voor alle bewoners van de gemeente. Vele instellingen kunnen een bijdrage leveren om de sociale cohesie te verhogen. Wat zijn de effecten van eerder genomen maatregelen? Met IBM SPSS Modeler wordt inzicht verkregen in wat de kansen zijn op een incident, zoals een diefstal. GGD’s zijn onder andere verantwoordelijk voor de gezondheid van schoolkinderen. Met IBM SPSS Modeler analyseert u de verschillen tussen scholen en  de achterliggende factoren die de verschillen verklaren.

Kies ook voor : IBM SPSS Modeler

  • Want elke bewoner telt; 
  • Want elke gemeente wenst meer te halen uit de zorgvuldig opgebouwde bestanden;
  • Sociale zekerheid, veiligheid, milieu, vitaliteit, onderwijs;
  • IBM SPSS Modeler analyseert kansen en bedreigingen voor haar bewoners.

Wilt  u meer weten over IBM SPSS Modeler, neemt u dan contact op met Drs. Ing. Jan Smit (e-mailadres: jan.smit@smitconsult.nl ).

Een presentatie van wat SPSS Modeler kan betekenen voor u, behoort tot de mogelijkheden.

 

Learn more on how Smit Consult can assist you Call me back